Ισχύουσα Νομοθεσία

Σχετική με Α.Π.Ε.


ΦΕΚ Δ 114 (Αριθ. οικ. 5219)- 17.02.2004

Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τιςς οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών.Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Ν. 2941/01 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 201/12-09-01)

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Ν. 2244/94 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 168/07-10-94)

Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Ν. 2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 286/22-12-99)

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Ν. 2647/98 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 237/22-10/98)

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Δείτε το σχετικό έγγραφο