Ισχύουσα Νομοθεσία

Σχετική με Α.Π.Ε.


Ενοποίηση των διατάξεων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, 3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Απόφαση Φ1 οικ.19598 ΦΕΚ 1630 Β / 11.10.2010

Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ.18803 ΦΕΚ 1557 Β 22.09.2010

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β΄/17.5.2005)

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Απόφαση 40158 ΦΕΚ 1556 Β 22.9.2010

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


ΚΥΑ Α.Υ./Φ1/οικ.18513 ΦΕΚ 1557 Β / 22.09.2010

Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών  Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Δείτε το σχετικό έγγραφο