Ισχύουσα Νομοθεσία

Σχετική με Α.Π.Ε.


Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013)

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ρυθμίσεις Θεμάτων ΑΠΕ - Έκτακτη εισφορά - Αναστολή αδειοδότησης

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Ν.4093/2012 ΦΕΚ 222Α/12/11/2012

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 (Έκτακτη εισφορά για ΑΠΕ - Κατάργηση 18μηνου)

Δείτε το σχετικό έγγραφο


N 4062/ΦΕΚ 70/Α/2012/30.03.2012

Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.2266 (ΦΕΚ Β΄97)

Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.2262 (ΦΕΚ Β΄ 97)

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Δείτε το σχετικό έγγραφο