Ισχύουσα Νομοθεσία

Σχετική με Α.Π.Ε.


ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011(ΦΕΚ Β’/2373/25.10.2011)

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ. 18018 (ΦΕΚ Β΄ 2132)

Τροποποίηση της υπʼ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η υπʼαρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση  ως  προς την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην  πολεοδομική νομοθεσία.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Αριθμ.134430 ΦΕΚ 392 Β 14.03.2011

Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Αριθμ.134416 ΦΕΚ 273 Β 21.02.2011

Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων-επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών.

Η απόφαση «Ορισμός διαδικασίας για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ΥΑ 249565/ΦΕΚ Β 1722/03-11-2010», καταργείται.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


Υ.Α. 9154 ΦΕΚ 583 Β 14.04.2011

Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια.

Δείτε το σχετικό έγγραφο